top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

-SATICI: BEE DESIGN TEKSTİL VE MOBİLYA LTD ŞTİ

Adresi: Altıntepe Mh. Cihadiye Cad. Ortaklar İş Merkezi No:92 Kat:4 Küçükyalı / İstanbul

İnternet Sitesi: https://www.mybeeandme.com
E-posta : info@mybeeandme.com

Tel. No: +90 (216) 367 34 52 
 

-ALICI/TÜKETİCİ: Bir ürün/hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

Sipariş konusu ürünler/hizmetler, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) akdedilmesinden önce https://www.mybeeandme.com adresinden seçmiş ve ödemesini yapmış olduğunuz ürünlerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.mybeeandme.com alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, internet sitesi’nde yazılı nitelikteki, satış fiyatı internet sitesinde belirtilen ve bu şartlar altında ALICI’ya sunulan ürün/hizmetlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli ve benzeri tüm bilgiler ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmetleri ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.

3. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    3.1.  İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ile SATICI’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi       ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’nin taraflarına aittir.

    3.2.  ALICI, https://www.mybeeandme.com sitesinde sunulan herhangi bir ürün/hizmetten faydalanabilmek için ürün/hizmet               bedelini Kredi kartı ile ödemeli veya sitede belirtilen SATICI banka hesabına havale yöntemi ile göndermelidir.

    3.3.  ALICI, gerek kendisinden gerekse de deme için kullanılan bankadan kaynaklanan herhangi bir nedenle Sözleşme konusu            ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal edilmesi gibi hallerde, SATICI’nın Sözleşme konusu                        ürün/hizmet kapsamındaki edimini ifa etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

   3.4.  ALICI, site üzerinden satın almak istediği ürün/hizmet için SATICI tarafından belirlenen satış bedelinin fahiş olmadığını, satın        alma esnasında seçili ürün(ler)/hizmet(ler) için belirlenmiş olan bedelinin SATICI tarafından herhangi bir zamanda                                  değiştirilebileceğini, bu doğrultuda kayıt ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede              bırakılması durumunda seçili ürün/hizmet için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda SATICI’nın herhangi bir      sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. CAYMA HAKKI

    4.1  Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına               sahiptir.

    4.2  Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise           tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin                           kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

    4.3  Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

      a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

      b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

      c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü         kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

    4.4. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

    4.5  Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

    4.6  Cayma ve İade hakkı ile ilgili bu Sözleşme’de düzenlenmeyen hususlarda işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.

5. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    5.1.  ALICI tarafından Site’den satın alınan ürünlerin/hizmetlerin bedeli, kayıt ekranında ve ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde         belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahildir.

    5.2.  ALICI, havale yöntemi le satın almış olduğu ürüne/hizmete ilişkin bedeli, kayıt talebini oluşturduktan itibaren 3 (üç) saat               içerisinde https://www.mybeeandme.com sayfasında bulunan BEE DESIGN TEKSTİL VE MOBİLYA LTD ŞTİ Banka hesabına havale     yöntemi ile gönderecektir. Söz konusu bedelin işbu maddede belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi,            göndericiye iade olunması vb. sebeplerle SATICI’ya ulaşmaması durumunda satış işlemi tamamlanmamış olacağından işbu                  Sözleşme ilişkisi en baştan itibaren geçersiz addedilecektir.

   5.3.  ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site’de seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir.          Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlülükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup            SATICI’nın bu ve benzeri ödeme konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. MÜCBİR SEBEPLER

 

    6.1. Taraflar arasındaki Sözleme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla             SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini                         imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.),               salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlıığna büyük çaplı         ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri haller mücbir sebep       olarak kabul edilir.

    6.2.  Mücbir sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edinimleri tek taraflı olarak makul süre için                         erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

    6.3.  Mücbir sebebin 30 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.         SATICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu Sözleşme ile Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri                              uygulanacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

    7.1.  Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile               bilgisayar kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil                 hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

    7.2.  İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu           kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

    7.3.  İşbu Sözleşme’nin uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında                   Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de       belirlenen sınırlar gözetilerek ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti     veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

SATICI: BEE DESIGN TEKSTİL VE MOBİLYA LTD ŞTİ

Adresi: Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. Ortaklar İş Merkezi No:92 Kat:4 Küçükyalı-Maltepe / İstanbul

İnternet Sitesi: https://www.mybeeandme.com
E-posta : info@mybeeandme.com

Tel. No: +90 (216) 367 34 52 
 

bottom of page